REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

Towar podlegający reklamacji lub zwrotowi należy odesłać na adres:

F.P.H.U. BOMIR Bogdan Dziedzic, Skrzyszów 96, 39-103 Ostrów

W odniesieniu do reklamacji oraz zwrotu towaru mają zastosowanie niniejsze przepisy ogólne, przepisy prawa powszechnie obowiązującego (Kodeks Cywilny) oraz ustaw dotyczących konsumentów.

Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.

Reklamacja:

1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego za Towar, który jest niezgodny z umową lub posiada wadę (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz w Kodeksie Cywilnym.

2.1. Postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 r. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

2.2. Postanowienia dotyczące reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego od dnia 1 stycznia 2023 r. (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej określają przepisy ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (m.in. art. 43a - 43g). Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego dostarczenia.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

5. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.

6. F.P.H.U. BOMIR Bogdan Dziedzic, NIP 8181462948 (Sprzedawca) nie jest producentem oferowanych towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Odpowiedzialnością gwarancyjną ponosi producent na warunkach i okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do kupionego Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Wszystkie reklamację Sprzedawca rozpatruje w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.

8. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem e-mail sklep@bomir24.pl, telefonicznie pod nr 500801515 lub w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy z podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu ze Sprzedawcą sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową. Sprzedawca zaleca wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się w zakładce Reklamacja i zwrot Towaru.

9. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu na adres mailowy lub numer telefonu podany w formularzu reklamacji a w przypadku braku wypełnienia formularza reklamacji na dane podane w formularzu Zamówienia.

10. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi lub gwarancji). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.

11. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.

12. Zawarte w niniejszym rozdziale § 9 REKLAMACJE postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r. również dla umów zawartych od tego dnia do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. trony wyłączają stosowanie rozdziału § 9 REKLAMACJE do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 ze zm.).

Zwrot Towaru w przypadku Konsumentów:  

 1. Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powyższej ustawy.

 2. Oświadczenie Konsument powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem tego terminu.

 4. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Konsumenta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

 5. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres z którego dokonano wysyłki Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem www.bomir24.pl w zakładce Reklamacja i zwrot Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru jednak pozwoli na szybszy zwrot ceny Kupującemu.

 6. Powyższe uprawnienie nie przysługuje, jeśli kupujemy gotowy zestaw. Wówczas zawieramy jedną umowę sprzedaży, a więc możemy odstąpić wyłącznie od umowy sprzedaży dotyczącej zakupionego zestawu, czyli wszystkich produktów wchodzących w jego skład.

 7. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

 8. Konsument powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności w terminie wskazanym w ust. 10 do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w momencie złożenia zamówienia lub na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości Towaru, Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o tym fakcie a kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty zmniejszenia wartości Towaru.

 12. W przypadku zwrotu Towaru, Konsument ponosi koszty jego transportu do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych.

 13. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) m.in. w przypadku:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy (prawo Konsumenta) lub innych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) nie stosujemy do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem złożenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację uznaje się, że Sprzedawca przyjął reklamację. Sprzedawca informuje o odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną (jeśli Konsument wyraził na to zgodę). 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy,

 2. Wzór formularza reklamacyjnego.