REGULAMIN

„KUP WYBRANY PRODUKT I ODBIERZ BON RABATOWY NA NASTĘPNE ZAKUPY”

www.bomir24.pl

 

Organizator informuje, że przystąpienie do Promocji: „Kup wybrany produkt i odbierz Bon rabatowy na następne zakupy” jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Promocja – promocja prowadzona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

2.       Organizator – Bogdan Dziedzic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. BOMIR Bogdan Dziedzic wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8181462948, REGON 690584943, Skrzyszów 96, 39-103 Ostrów,

3.       Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.bomir24.pl,

4.       Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

5.       Koszyk – podstrona Sklepu internetowego Organizatora,

6.       Produkt objęty promocją – ściśle określone i opisane produkty podlegające promocji na zasadach niniejszego Regulaminu,

7.       Bon rabatowy – unikatowy kod przesłany do Uczestnika przez Organizatora drogą elektroniczną, uprawniający do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie internetowym Organizatora na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora.

 2. Promocja objęta niniejszym Regulaminem trwa od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania Promocji na czas oznaczony. W tym czasie Uczestnik ma prawo dokonać zakupu Produktu objętego promocją
  i otrzymać Bon rabatowy.

 3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3 ZASADY

 

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Przedmiotem Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu objętego promocją
  i następnie przyznanie temu Uczestnikowi przez Organizatora Bonu rabatowego.

 3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zakupu Produktu objętego promocją
  i sfinalizowanie (opłacenie) przez Uczestnika kupna Produktu objętego promocją.

 4. Bon rabatowy przesyłany jest do Uczestnika drogą elektroniczną po sfinalizowaniu zakupów Produktów objętych promocją.

 5. W ciągu 24 godzin od otrzymania Bonu rabatowego, Uczestnik ma prawo do wykorzystania Bonu rabatowego przy następnych zakupach w Sklepie internetowym Organizatora.

 6. Z udziału w Promocji wyłączona jest osoba, która dokonała zakupu Produktów objętych promocją, sfinalizuje i opłaci zakup a następnie skorzystała z prawa do odstąpienia od zakupu (prawo konsumenta).

 7. W przypadku odstąpienia od zakupu Produktów objętych promocją po otrzymaniu i wykorzystaniu Bonu rabatowego przez Uczestnika na kolejne zakupy, Organizator potrąci wartość otrzymanego
  i wykorzystanego Bonu rabatowego przez Uczestnika od kwoty zwracanej Uczestnikowi za zwracane Produkty. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie wartości otrzymanego
  i wykorzystanego Bonu rabatowego w związku z odstąpieniem przez niego z zakupu Produktów objętych promocją i wykluczenia go z Promocji.  

 8. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktów z wykorzystaniem Bonu rabatowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu internetowego Organizatora. W przypadku zwrotu Produktów, Uczestnik otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez Uczestnika za dane Produkty.

 9. Bon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016) (dalej jako: „RODO”) Organizator informuje, iż:

a) Jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika na Stronie internetowej podczas dokonywania zamówienia na Produkty objęte Promocją,

b) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Promocji, w tym w celu dostarczenia produktów i Bonu rabatowego oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

c) Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres zamieszkania oraz numer telefonu Uczestnika;

d) Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, która znajduje się na stronie Sklepi Internetowego Organizatora.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Zakupione produkty podlegają prawu reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

2.       Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać na adres Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zakończenia promocji. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie
w terminie 14 dni. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika związanych z nabytym Produktem (w tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3.       Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sklepie internetowym Organizatora. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na nabyte przez Uczestnika prawa przed wejściem w życie zmian z Regulaminie.

6.       Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

7.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.