REGULAMIN

„KUP WYBRANY PRODUKT I ODBIRZ BON RABATOWY NA NASTĘPNE ZAKUPY”

www.bomir24.pl

 

Organizator informuje, że przystąpienie do Promocji: „Kup wybrany produkt i odbierz Bon rabatowy na następne zakupy” jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Promocja – promocja prowadzona na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,

2.       Organizator – Bogdan Dziedzic prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. BOMIR Bogdan Dziedzic wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8181462948, REGON 690584943, Skrzyszów 96, 39-103 Ostrów,

3.       Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL: www.bomir24.pl,

4.       Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

5.       Koszyk – podstrona Sklepu internetowego Organizatora,

6.       Produkt objęty promocją – ściśle określone i opisane produkty podlegające promocji na zasadach niniejszego Regulaminu,

7.       Bon rabatowy – unikatowy kod przesłany do Uczestnika przez Organizatora drogą elektroniczną, uprawniający do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie internetowym Organizatora na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora.

 2. Promocja objęta niniejszym Regulaminem trwa od 02.02.2021 r. do 31.12.2021 r. do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania Promocji na czas oznaczony. W tym czasie Uczestnik ma prawo dokonać zakupu Produktu objętego promocją
  i otrzymać Bon rabatowy.

 3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3 ZASADY

 

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 2. Przedmiotem Promocji jest dokonanie przez Uczestnika zakupu Produktu objętego promocją
  i następnie przyznanie temu Uczestnikowi przez Organizatora Bonu rabatowego.

 3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zakupu Produktu objętego promocją
  i sfinalizowanie (opłacenie) przez Uczestnika kupna Produktu objętego promocją.

 4. Bon rabatowy przesyłany jest do Uczestnika drogą elektroniczną po sfinalizowaniu zakupów Produktów objętych promocją.

 5. Bon rabatowy przypisany jest do danego Uczestnika, który dokonuje zakupu Produktu objętego promocją. Bon rabatowy może zostać wykorzystany tylko przez tego Uczestnika.

 6. W ciągu 24 godzin od otrzymania Bonu rabatowego, Uczestnik ma prawo do wykorzystania Bonu rabatowego przy następnych zakupach w Sklepie internetowym Organizatora.

 7. Uczestnik wykorzystując Bon rabatowy przy następnych zakupach zobowiązany jest zalogować się do swojego konta w sklepie internetowym Organizatora po wcześniejszej rejestracji konta.

 8. Rejestracja konta w sklepie internetowym Organizatora jest dobrowolna jednak niezbędna w celu skorzystania z niniejszej promocji Organizatora tj. skorzystania z Bonu rabatowego.

 9. Z udziału w Promocji wyłączona jest osoba, która dokonała zakupu Produktów objętych promocją, sfinalizuje i opłaci zakup a następnie skorzystała z prawa do odstąpienia od zakupu (prawo konsumenta).

 10. W przypadku odstąpienia od zakupu Produktów objętych promocją po otrzymaniu i wykorzystaniu Bonu rabatowego przez Uczestnika na kolejne zakupy, Organizator potrąci wartość otrzymanego
  i wykorzystanego Bonu rabatowego przez Uczestnika od kwoty zwracanej Uczestnikowi za zwracane Produkty. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie wartości otrzymanego
  i wykorzystanego Bonu rabatowego w związku z odstąpieniem przez niego z zakupu Produktów objętych promocją i wykluczenia go z Promocji.  

 11. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktów z wykorzystaniem Bonu rabatowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z zasadami Regulaminu Sklepu internetowego Organizatora. W przypadku zwrotu Produktów, Uczestnik otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez Uczestnika za dane Produkty.

 12. Bon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

 

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016) (dalej jako: „RODO”) Organizator informuje, iż:

a) Jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika na Stronie internetowej podczas dokonywania zamówienia na Produkty objęte Promocją,

b) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Promocji, w tym w celu dostarczenia produktów i Bonu rabatowego oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową;

c) Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie. Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail adres zamieszkania oraz numer telefonu Uczestnika;

d) Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Organizatora, która znajduje się na stronie Sklepu Internetowego Organizatora.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Zakupione produkty podlegają prawu reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

2.       Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać na adres Organizatora w terminie do 7 dni od dnia zakończenia promocji. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie
w terminie 14 dni. Powyższe nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika związanych z nabytym Produktem (w tym składania reklamacji, co do ich jakości) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3.       Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika
z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w sklepie internetowym Organizatora. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na nabyte przez Uczestnika prawa przed wejściem w życie zmian z Regulaminie.

6.       Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

7.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.